A magyar Szent Korona megszabadító és megtartó üzenete

“Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félrevezetni már.”

(Dante: Isteni színjáték, Paradicsom XIX. ének)

Ahogyan léteznek szent helyek, és szent idők, úgy léteznek olyan tárgyak is, melyek képesek magukba gyűjteni olyan energiákat, amelyek a hétköznapi valóságon túli területekről érkeznek, feladatuk pedig szintén túlmutat a hétköznapi problémákon. A megszentelődés folyamatában kell segédkezniük. Ilyen tárgy a magyar Szent Korona is. A magasabb tudatosság számára valójában nem is tárgynak tételeződnek, hanem mint pl. a Szent Korona esetében, személynek, de mindenképpen élőnek. Feladata több síkon is értelmezendő: egyrészt beavató koronaként, a keleti sámán szertartásokhoz hasonlóan a beavatásban részt vevő számára közvetíti azt a transzcendens erőt, ami a földi uralkodáshoz nélkülözhetetlen égi csatornák számára utat nyit, és ha a részt vevő alkalmas jelölt a feladatra, az átlényegülést, a transzfigurációhoz való áttörést segíti elő. Másrészt, és ez már különösen a Szent Korona sajátossága, szerkezetével, zománcképeinek üzenetével, az ebből keletkező szertartásrenddel, olyan állandó értékrendet mutat, amelynek elfogadásával, és betöltésével az adott közösség nem csak a saját megmaradását segíti elő, hanem megvalósítva azt egy organikus társadalmi modellben, az égi és földi összekapcsolásával az egyetlen élhető társadalmat hozza létre, s ebben példát mutat nem csak a környező népek, hanem az egész világ számára is.

Vizsgáljuk meg, hogyan, s miként alakult ki a Szent Korona maga, eszmei rendszere, van-e valamilyen üzenete és működési lehetősége a modern világ számára.

(tovább…)

Reklámok

A háromágú tölgyfa tündére (meseelemzés)

Az alább következő meseelemzés a mese rendkívül gazdag mivolta ellenére nem törekszik teljességre, hanem az általunk legfontosabbnak tartott mély rétegre a gnosztikus -transzfigurista üzenetre próbál összpontosítani. Biztosak vagyunk abban, hogy több értelmezés, és értelmezhető sík, keret található a mesében. Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy mindenki által átélhetően, és mindennemű előképzettségtől (pl.: asztrológiai) mentesen, pusztán a gnosztikus értelemben vett megkülönböztető képesség és intuíció révén kíséreljünk meg behatolni a mese világába. Időnként, ahol ez szükséges a magyar hagyomány lesz a segítségünkre.

(tovább…)

Az Örök Világosság tükröződése a magyar népmesékben

A földi élethullámban az ember a legcsodálatosabb teremtmény. A biológiai természetrendbe beilleszkedve, alkotó, kommunikáló, gondolkodó, lelkesített, pólyába tekert isteni lény, akinek megadatott az isteni világba való visszatérés lehetősége.

Ez az isteni kegyelem, a lélekmegmentési terv a lélek anyagba süllyedésének kozmikus balesete óta létezik. Az emberiség történetében sokszor találkozunk különböző tanítókkal, isteni küldöttekkel, akik tiszta életvitelükkel, teljesen más gondolkodásmódjukkal rámutatnak az önzetlen, az egész világot átölelő, abszolút szeretetre.

(tovább…)

Világszép Nádszálkisasszony fénykincsei

Az emberiség egyetemes kultúrájában olyan kozmológiai információkat találhatunk, amelyek látszólag, különböznek egymástól, azonban sok hasonló vonást fedezhetünk fel bennük, mintha egy ugyanazon tőről fakadnának.

A mese a lélekfejlődés természetes közege. A magyar népmesék világa őseink bölcsességének tárháza. Sokrétű tanításuk nemcsak a gyermeki személyiségfejlődéshez, hanem a felnőtt, földi ember spirituális felemelkedéséhez, valamint a lélekmegszabadítás belső küzdelmeihez is utat mutat.

Jelképrendszere a mai napig szinte sértetlen maradt a történelem viharaiban, s így bölcsessége most is aktuális iránymutatásul szolgálhat az emberiségnek, mert tanítása ma is érthető az igazságkereső ember számára.

Sziporkázó ötletességével, egyszerű, ám egyetemes mondanivalójával sok gnosztikus isteni üzenetet hordozott és mentett át az évszázadok során. Ezek az igazságok napjainkban egyre becsesebbé válnak. Mindezekre gondolva szeretnénk közelebb kerülni a magyar népmesék szellemiségéhez.

Kezdjük hát mindezt Benedek Elek „Világszép Nádszál kisasszony” című meséjének történetével.

(tovább…)

A Világszép Nádszálkisasszony meséjének üzenete

„Miért beszélsz nekik példázatokban?”

„Miért beszélsz nekik példázatokban?” – kérdezték Tőle a tanítványai.

Ő pedig ezt válaszolta: „Mert ők is az enyéim, és minden gyermekemhez az ő saját nyelvén szólok, hogy idegennek ne gondoljanak. Hogy megtudják, érezzék: valóban enyéim ők, ugyanúgy, ahogyan ti is azok vagytok. Hogy mindenek megtudják ezen a világon: hozzám tartoznak. S hogy ezt megértsék: az ő nyelvükön kell szólnom hozzájuk. Kihez-kihez a sajátján.” Ezt felelte az Istentől küldött Fiú.

„Ember, ismerd meg magad!”

A magyar tündérmesén keresztül az Igazság Napjának, a Világ Világosságának hangja szól hozzánk. Ezért e mesék egy meghatározott embercsoportnak ezt a világosságerőt tartósan a rendelkezésére bocsátják.

 A magyar népmesék máig csorbítatlan fényben tükrözik az egyetemes Világosság hatalmát, és tanúskodnak hívó szaváról, melyet a hős, a mese központi alakja születésétől fogva hall, és útja az erre a hívásra adott személyes válasza. Ezek a történetek ezt a követendő példát mutatják fel minden hallgatójuknak.

(tovább…)

Az égig érő fa fénykincsei

„Az égig érő fa” című mesében a meseelemek a tudat felemelkedésének és a lélek-megszabadítás belső útjának jelképes módját láthatjuk.

AZ ÉGIG ÉRŐ FA

Volt, ahol volt, nem tudom, merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy öreg király, s annak egy igen-igen szép leánya. Bezzeg volt is kérője a királykisasszonynak, de mennyi! A világ minden tájékáról jöttek az öreg király udvarába dali királyfiak, mindenféle hecke-ficki hercegek, de a királykisasszonynak egy sem tetszett. Azt mondta valamennyinek, hogy ő, míg a világ világ lesz, férjhez nem megy, el nem hagyja az ő édes apjaurát. Az öreg király örült is, búsult is ezen a beszéden. Örült, mert erősen szerette egyetlen leányát; búsult, mert el­gondolta, hogy ha meghal, árván marad ez a gyenge virágszál, s az a sok haragos királyfi még elveszi tőle az országot.

(tovább…)

Az árja korszak és a kozmikus felejtés

Az emberiséget mindig foglalkoztatták a múlt és a jövő eseményei, a szellemi világgal való kapcsolat, a vallás, a gyógyítás, a természeti erők legyőzésének lehetőségei, a csillagok világa, az összefüggések létünk eredetével kapcsolatban, honnan jöttünk és hová tartunk, mi lesz velünk a halálunk után?

Világunk változásai minden szinten felgyorsultak. Ezeréves állítások dőlnek meg, a kutatási eredmények újabb és újabb állításokat tesznek, majd azok is megdőlnek. Ez igaz a történelemre is, hiszen a történeteket általában a különböző csaták győztesei íratták meg és sok esetben ősi népek tűntek el a süllyesztőben, vagy látszólag írásos múlt nélkül maradtak.

(tovább…)